Podmienky

 

Podmienky používania

 


Zhrnutie


- napanske.com pracuje na platforme, kde väčšinu obsahu zabezpečujú členovia.
- Každý používateľ nesie zodpovednosť za svoje prihlasovacie údaje a za všetok obsah, ktorý uverejňuje. Je zakázané uverejňovať nelegálny alebo škodlivý obsah.
- Zatiaľ čo napanske.com môže sporadicky kontrolovať obsah uverejnený členmi, napanske.com  nenesie za tento obsah zodpovednosť.
- Používatelia súhlasia s odosielaním oznámení, alebo upozornení o aktivite v ich profile. V Nastaveniach si môžu kedykoľvek nastaviť, ktoré upozornenia chcú dostávať.

Porušenie podmienok môže mať za následok pozastavenie alebo ukončenie služby bez upozornenia.
Zodpovednosť napanske.com je prísne obmedzená.


Súhlas


Stránka napanske.com a aplikácie na stiahnutie (ďalej len "Webstránka") patria súkromnej osobe (Vladimír.B., ktorá túto službu prevádzkuje na vlastné náklady a vo svojom voľnom čase. (ďalej len " napanske.com " alebo "my"). 


Používatelia tejto stránky vyjadrujú súhlas s týmito podmienkami používania ( "Podmienky používania"). Ak majú akékoľvek námietky voči Podmienkam používania, žiadame ich, aby túto Webstránku nepoužívali.


Pozorne si prečítajte naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky používania a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tvoria celú dohodu medzi vami a napanske.com ("Dohoda").


Webová stránka – použitie a prístup


Služby poskytované napanske.com sú určené len pre dospelých. Používatelia tejto Webstránky musia mať minimálny vek 18 rokov. V prípade, že podľa platných zákonov musí byť ich vek vyšší ako 18 rokov, aby mohli Webstránku legálne používať, platí minimálny vek stanovený týmto zákonom.


Informácie, ktoré nám používatelia poskytujú, musia byť správne, presné a pravdivé a nesmú byť zavádzajúce. V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene, je potrebné tieto informácie uviesť na správnu mieru. Používatelia zároveň vyhlasujú, že žiadne informácie, ktoré nám poskytujú, neporušujú práva tretích strán.


Členstvo


Vytvorením profilu získavajú používatelia prístup k našim službám a stavajú sa členom našej Webstránky. Žiadny používateľ sa nemôže zaregistrovať viac ako jedenkrát, a to ani pod iným menom. Členstvo je viazané na konkrétneho používateľa a nemožno ho postúpiť tretím osobám, alebo ho preniesť na inú osobu.


Napanske.com má právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o členstvo. Členstvo začína až po obdržaní potvrdzujúceho emailu od napanske.com.


Ukončenie a pozastavenie služby


Členstvo na napanske.com je možné kedykoľvek ukončiť v Nastaveniach v profile.
Bez ohľadu na to, či členstvo na napanske.com ukončíme my alebo používateľ, používateľ nemá nárok na žiadne odškodné v akejkoľvek forme.
napanske.com môže ukončiť alebo pozastaviť členstvo kedykoľvek, keď člen poruší Podmienky používania (alebo hrozí riziko takéhoto porušenia). V tomto prípade sa ukončenie alebo pozastavenie členstva môže uskutočniť bez predchádzajúceho varovania. Členov však budeme následne informovať emailom. Po takomto ukončení alebo pozastavení je zakázané pokúsiť sa znovu zaregistrovať alebo využívať naše služby.
Členovia uznávajú a vyjadrujú súhlas s tým, že ukončenie členstva z akéhokoľvek dôvodu znamená, že obsah nahratý na Webstránku môže byť podľa uváženia napanske.com (čiastočne alebo úplne) vymazaný.


Povinnosti členov


Akékoľvek používanie Webstránky musí byť v súlade s príslušnými zákonmi. Stránku nemožno využívať, ak to príslušné zákony nepovoľujú.
V prípade, že sa člen dopustí priestupku alebo trestného činu je napanske.com oprávnený odovzdať osobné údaje člena kompetentným úradom, pokiaľ je to nevyhnutné, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov je možné nájsť na našej stránke Vyhlásenie o ochrane súkromia.
Musíte dodržovať Etický kódex, keď používate túto Webstránku.


Obsah zverejnený členmi


Napanske.com ponúka možnosť zoznámiť sa s novými ľuďmi, porozprávať sa a zdieľať fotky, videá a iné. Pre nás, rovnako ako pre vás, je dôležité, aby bolo napanske.com naďalej bezpečné a priateľské miesto.
Každý je zodpovedný za všetky texty, fotky a všetky ostatné informácie, ktoré uverejní na napanske.com.


Predovšetkým:


- Je zakázané uverejňovať akékoľvek urážky, obscénne vyjadrenia alebo pornografický obsah alebo akýkoľvek obsah, ktorý môže uraziť ľudskú dôstojnosť.
- Je zakázané škodiť ostatným návštevníkom Webstránky inštalovaním počítačových vírusov a iného malwaru.
- Je zakázané uverejniť akýkoľvek zavádzajúci, obťažujúci, vyhrážajúci, urážajúci alebo trýznivý obsah.
- Je zakázané prenasledovať ostatných členov alebo sa ich snažiť presvedčiť o svojich politických alebo náboženských názoroch. Nadmerné použitie národných alebo náboženských symbolov nebude tolerované,
- Je zakázané zosobňovať iné osoby a je možné uverejniť iba obsah, ktorý sa týka Tvojej pravej identity.
- Nemôžeš uverejniť žiaden ilegálny obsah alebo obsah, ktorý môže povzbudiť správanie, ktoré by sa mohlo považovať za trestný čin. Fotky so zbraňami nie sú povolené.
- Je zakázané uverejniť obsah, ktorý porušuje duševné vlastníctvo iných osôb alebo ich vizuálne práva. Toto znamená, že nemôžeš kopírovať materiály alebo fotky iných bez ich výslovného povolenia.
- Toto je Slovenská verzia napanske.com. Pre uľahčenie komunikácie a posielanie správ, používaj prosím výhradne Slovenský jazyk. Toto pravidlo sa nevzťahuje na príležitostné citáty, básne, texty piesní, či vtipy.


Webstránka môže obsahovať obsah, ktorý sa Ti môže zdať nežiaduci.
Napanske.com má právo, ale nie povinnosť, monitorovať členov a obsah, ktorý uverejnia na Webstránke a monitorovať spory medzi členmi.
Napanske.com má právo vymazať z Webstránky akýkoľvek používateľov obsah, ak sa nezhoduje s Podmienkami používania, je škodlivý pre spoločnosť alebo pre tretiu stranu.

 

Bezpečnosť


Ak uverejníš alebo odhalíš iným členom akékoľvek dôverné alebo citlivé informácie o sebe, robíš tak na vlastné riziko.


Používanie používateľských mien, aliasov, hesiel alebo iných vstupných kódov (ďalej len 'prihlasovacie údaje') je vo výhradnej zodpovednosti používateľa. Používateľ je povinný zachovávať dôvernosť a bezpečnosť prihlasovacích údajov. V prípade narušenia bezpečnosti, či zneužitia prihlasovacích údajov žiadame používateľa o okamžité informovanie napanske.com zaslaním emailu na adresu napanske@napanske.com.


Súhlasíš, že uplatníš primerané opatrnosti, keď budeš v kontakte s ostatnými členmi, najmä, ak sa rozhodnete stretnúť naživo alebo osobne.


Žiadame ťa o včasné ohlásenie akéhokoľvek ilegálneho alebo škodlivého obsahu kliknutím na tlačidlo 'Nahlásiť zneužite'. Ak napanske.com uzná tvoju sťažnosť za oprávnenú bude takýto urážlivý obsah odstránený (text, obrázky, informácie alebo údaje) hneď ako to bude možné. Protizákonné aktivity môžu byť ohlásené príslušným úradom.


Upozornenia a správy o službách


Súhlasíš s tým, že ti napanske.com bude posielať dôležité upozornenia na našej stránke, v mobilných aplikáciách alebo emailom.


Kontaktné informácie, ktoré nám poskytneš musia byť presné, inak hrozí, že naše upozornenia sa k tebe nedostanú. Za účelom upozorňovania na svoje služby, alebo zobrazovania správ o službách môže napanske.com umiestniť nápisy na vrchu svojich stránok, ako upozornenie na niektoré zmeny, napríklad úpravy tejto Dohody.


Upozornenie tiež môžeš dostať ako od napanske.com odoslaný na adresu spojenú s tvojím účtom. Súhlasíš s tým, že napanske.com môže s tebou komunikovať cez tvoj účet na napanske.com alebo inými spôsobmi vrátane telefónu ak je na tvojom účte na napanske.com.


Skontroluj si, prosím, svoje Nastavenia, v ktorých si môžeš nastaviť typ správ, ktoré chceš od napanske.com dostávať. Berieš na vedomie a zároveň súhlasíš, že nepreberáme zodpovednosť súvisiacu alebo vyplývajúcu z poskytnutia nesprávnych kontaktných údajov alebo iných informácií, keď z tohto dôvodu nedostaneš dôležité informácie.


Zodpovednosť


Táto Webstránka je len priestorom, kde môžu členovia zverejňovať informácie o sebe a navzájom sa kontaktovať. Napanske.com v skutočnosti žiadne stretnutia, vzťahy, ani poradenstvo v oblasti vzťahov, profesie, odbornosti neposkytuje. Kým infraštruktúra Webstránky je poskytovaná napanske.com, za väčšinu obsahu sú zodpovední členovia. Napanske.com nenesie zodpovednosť za správanie svojich členov, či za to, že naše služby nespĺňajú tvoje očakávania. Napanske.com neposkytuje priame ani nepriame záruky spoľahlivosti, bezpečnosti, či trvalého poskytovania svojich služieb.


Napanske.com nemá žiaden vplyv na charakter, kompatibilitu, či bezpečnosť členov ani nezaručuje pravdivosť, správnosť, či celistvosť akéhokoľvek príspevku na Webstránke. Súhlasíš, že napriek zákazom uvedeným v Podmienkach používania, môže byť obsah Webstránky nepresný alebo nepravdivý.


Hoci sa napanske.com snaží všetkými spôsobmi zabezpečiť funkčnosť a bezchybnosť Webstránky, Internet vo všeobecnosti a tiež samotný softvér neumožňuje absolútne nepretržitú a bezchybnú prevádzku.


V žiadnom prípade nie je napanske.com zodpovedné za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu na základe, alebo vyplývajúcu zo, správania kohokoľvek iného v spojení s používaním Webstránky, vrátane (ale bez obmedzenia na) emocionálnej tiesne, straty príležitostí, dát, stráveného času a ani inej škody spôsobenej komunikáciou, či stretávaním sa s inými členmi cez našu Webstránku.


Vyššie uvedené zrieknutie sa a obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na hrubé zanedbanie povinností, podvod alebo úmyselné zanedbanie povinností zo strany napanske.com. Ak to príslušný zákon povoľuje, vylučuje sa tiež zodpovednosť za telesné zranenie a smrť.


Súhlasíš s naším odškodnením v prípade nárokov tretích strán (vrátane právnych poplatkov z našej strany) vyplývajúcich z alebo vzťahujúcich sa na používanie Webstránky, informácie alebo iný materiál zverejnený na Webstránke tebou alebo na základe, či z dôvodu akéhokoľvek porušenia zmluvy.


Práva duševného vlastníctva


Ručíš za to, že informácie zverejnené v tvojom profile boli zverejnené tebou, a že si jediným autorom profilu. Vložením údajov, ktoré môžu byť prehliadané inými členmi, vrátane textu, obrázkov, kresieb, či grafiky profilu, popiskov fotografií, atď., poskytuješ napanske.com neobmedzenú licenciu na ich rozširovanie, používanie, spracovávanie, preklad alebo upravovanie.


Ochranné známky, logá, obrázky, animácie, videá a text zobrazujúci sa na napanske.com sú duševným vlastníctvom napanske.com a nesmú byť kopírované, používané, rozširované, predávané alebo inde zobrazované bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu napanske.com.


Oznámenie a postup pri podávaní žiadostí o porušení autorských práv.


Ak sa domnievate, že bola vaša práca skopírovaná a zverejnená v službe spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nášmu zástupcovi autorských práv nasledujúce informácie:


- elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa autorského práva;
- popis diela chráneného autorskými právami, o ktorom tvrdíte, že bol porušený;
- opis miesta, kde materiál, o ktorom si nárokujete porušovanie, sa nachádza v službe (tento opis musí byť dostatočne dostačujúci na to, aby sme našli údajný materiál porušujúci autorské práva);
- vaše kontaktné údaje vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy;
- písomné vyhlásenie od vás, že máte v dobrej viere presvedčenie, že sporné použitie nie je autorizované majiteľom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom;
- vyhlásenie, ktoré ste urobili pod trestom krivej prísahy, že uvedené informácie vo svojom upozornení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.


Oznámenie o porušení autorských práv by malo byť poskytnuté Agentovi spoločnosti pre autorské práva na napanske@napanske.com.

 

Zmeny Podmienok používania


Napanske.com môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Upravená verzia vstúpi do platnosti od zverejnenia na Webstránke. Využívanie Webstránky po tomto období je vyjadrením súhlasu a prijatia aktuálnej verzie.

 

zverejnené dňa: 1.1.2020